ALGEMENE VOORWAARDEN  VASTSTELLINGSOVEREENKOMST.NL

1. Handelsnamen

Vaststellingsovereenkomstexpert.nl en vaststellingsovereenkomst.nl zijn een onderdeel van Frederik Hendrik Juristen, gevestigd op de Weesperstraat 61 te Amsterdam en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 90724577. Hierna te noemen ‘Frederik Hendrik Juristen’.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Frederik Hendrik Juristen en op alle rechtsverhoudingen van Frederik Hendrik Juristen met derden. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op aanvullende of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 In geval van wijziging van deze voorwaarden door Frederik Hendrik Juristen gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.fhjuristen.nlwww.vaststellingsovereenkomstexpert.nl en www.vaststellingsovereenkomst.nl voor alle nieuwe opdrachten. 


3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Frederik Hendrik Juristen is een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.2 De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Frederik Hendrik Juristen een bevestiging aan Opdrachtgever is verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres, dan wel door aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte en/of aanbieding van Frederik Hendrik Juristen per e-mail aan Frederik Hendrik Juristen, dan wel in het geval het aanbod op elektronische wijze is betaald, dan wel door ondertekening van een daartoe door  Frederik Hendrik Juristen gehanteerd document, dan wel door een mondeling of schriftelijk bericht van Opdrachtgever aan Frederik Hendrik Juristen waaruit blijkt dat Opdrachtgever wenst dat Frederik Hendrik Juristen met de werkzaamheden aanvangt, dan wel op het moment dat Frederik Hendrik Juristen van Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangt.

3.4 Frederik Hendrik Juristen en Opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht tussen Frederik Hendrik Juristen en Opdrachtgever.

3.5 Frederik Hendrik Juristen is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, bijvoorbeeld als sprake is van een aanvraag die zij op grond van beroepsregels niet kan accepteren, dan wel de kwaliteit van haar werk onvoldoende gewaarborgd is. Frederik Hendrik Juristen behoudt zich het recht voor een geaccepteerde Opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die annulering van de opdracht noodzakelijk maken. In een dergelijk geval ontvangt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

3.6 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Frederik Hendrik Juristen met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Aan Frederik Hendrik Juristen verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Frederik Hendrik Juristen, niet tot resultaatverplichtingen.

4.2 Frederik Hendrik Juristen bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is Frederik Hendrik Juristen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Frederik Hendrik Juristen voor alle aanspraken van derden ter zake.

4.4 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie van Opdrachtgever en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen Frederik Hendrik Juristen de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit.

4.5 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Frederik Hendrik Juristen de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

4.6 Indien Frederik Hendrik Juristen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Frederik Hendrik Juristen alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

5. Honorarium en betaling

5.1 De in rekening te brengen tarieven worden per 1 januari aangepast.

5.2 Verschotten (noodzakelijke kosten gemaakt voor diensten van anderen om de Opdracht te kunnen verlenen), zijn niet in de vaste prijs of het honorarium verwerkt en worden aan de Opdrachtgever doorbelast. Het gaat daarbij onder meer om griffierecht, kosten deurwaarder, koerierskosten, vertaalkosten en andere verschotten. Het bijwonen, in persoon of telefonisch, van mediation tussen Opdrachtgever en werkgever door Frederik Hendrik Juristen geschiedt op basis van uurtarief en vormt geen onderdeel van een prijsafspraak van bijvoorbeeld no cure no pay of een vaste eigen bijdrage.

5.3 Wanneer Opdrachtgever en Frederik Hendrik Juristen overeen zijn gekomen dat er door Opdrachtgever bijvoorbeeld enkel een eigen bijdrage wordt betaald, komen alle kosten die Frederik Hendrik Juristen kan verhalen op de Werkgever aan de Frederik Hendrik Juristen toe. Indien hierdoor een lagere beëindigingsvergoeding wordt betaald door Werkgever, dient de Opdrachtgever hiermee in te stemmen. In elk geval kan er niet onderhandeld worden over de juridische kosten, indien hier in welke vorm dan ook op een ander punt lager wordt ingezet dient Opdrachtgever hiermee in te stemmen. Frederik Hendrik Juristen dient altijd in de gelegenheid gesteld te worden de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen bij de werkgever van Opdrachtgever.

5.4 Indien Opdrachtgever besluit – om welke reden dan ook – toch niet akkoord te gaan met een einde van het dienstverband en derhalve in dienst blijft, is Frederik Hendrik Juristen gerechtigd de volledige vergoeding voor de juridische kosten voor de afgenomen werkzaamheden op de Opdrachtgever te verhalen. De volledige vergoeding omvat in ieder geval het aantal door Frederik Hendrik Juristen aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zijnde tenminste € 175,- euro per uur te vermeerderen met 21% btw en daarmee de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten.

6. Betaling

6.1 Declaraties van Frederik Hendrik Juristen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke rente aan Frederik Hendrik Juristen te vergoeden.

6.2 Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Frederik Hendrik Juristen het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtgever de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.

7. Aansprakelijkheid en verval 

7.1 De aansprakelijkheid van Frederik Hendrik Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico van Frederik Hendrik Juristen.

7.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden onder voornoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid van Frederik Hendrik Juristen beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat Frederik Hendrik Juristen in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan opdrachtgever heeft gefactureerd en door opdrachtgever is betaald, tot een maximum van € 10.000. 

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, kan opdrachtgever geen beroep meer doen op een tekortkoming in een prestatie van Frederik Hendrik Juristen indien hij niet heeft geprotesteerd binnen 60 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Het recht op schadevergoeding van opdrachtgever vervalt in ieder geval na verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade (in)direct voortvloeit.

7.4 De opdrachtgever stemt ermee in dat Frederik Hendrik Juristen bij de uitvoering van de opdracht gebruikt maakt van digitale communicatiemiddelen, diensten voor opslag van gegevens, apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers en/of andere zaken. De Frederik Hendrik Juristen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan. Frederik Hendrik Juristen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot, het ontoegankelijk worden van, het per abuis verspreiden van, het verloren (doen) gaan van en/of het beschadigd raken van (een deel van) de door haar opgeslagen gegevens, (computer)bestanden en/of de door haar gebruikte (digitale) netwerken, servers, werkplekken, (rand)-apparatuur, programmatuur, digitale communicatiemiddelen en/of diensten voor opslag van gegevens en bestanden.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart Frederik Hendrik Juristen voor alle aanspraken van derden op Frederik Hendrik Juristen, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Frederik Hendrik Juristen.

7.6 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van Frederik Hendrik Juristen en al degenen die voor haar werkzaam zijn of ingehuurd worden. 

7.7 De in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen, vervaltermijnen en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van opdrachtgever jegens Frederik Hendrik Juristen, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Frederik Hendrik Juristen. 

8. Algemene verordening gegevensbescherming

8.1 Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van Frederik Hendrik Juristen, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Frederik Hendrik Juristen (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-) gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Frederik Hendrik Juristen.

8.2 Gedurende vijf jaar na het afsluiten van een zaak wordt het desbetreffende dossier in het archief van Frederik Hendrik Juristen bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

Op alle aan Frederik Hendrik Juristen verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 20 mei 2024 en zijn te vinden op www.fhjuristen.nl , www.vaststellingsovereenkomstexpert.nl en www.vaststellingsovereenkomst.nl

Amsterdam, Mei 2024