PRIVACYVERKLARING VASTSTELLINGSOVEREENKOMSTEXPERT.NL – VASTSTELLINGSOVEREENKOMST.NL – FREDERIK HENDRIK JURISTEN

Vaststellingsovereenkomstexpert.nl en vaststellingsovereenkomst.nl zijn een onderdeel van Frederik Hendrik Juristen, gevestigd op de Weesperstraat 61 te Amsterdam en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 90724577. Hierna te noemen ‘Frederik Hendrik Juristen’.

Mei 2024

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Vaststellingsovereenkomstexpert.nl en vaststellingsovereenkomst.nl (zijn een onderdeel van Frederik Hendrik Juristen)
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
KvK 85122165
finance@fhjuristen.nl

Persoonsgegevens

Op onze website worden alleen gegevens verzameld die u aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website.

Wij verzamelen o.a. de volgende gegevens die u ons verstrekt:

a. uw naam
b. uw adres
c. uw e-mailadres
d. uw telefoonnummer
e. uw geboortedatum
f. uw geslacht
g. uw bankrekeningnummer
h. uw salaris/inkomensgegevens
i. uw IP-adres
j. uw locatiegegevens

k. uw internetbrowser en type apparaat
l. uw overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, ook bijvoorbeeld telefonische en digitale correspondentie
m. uw gegevens t.b.v. een sollicitatie
n. uw gegevens over uw gebruik van www.fhjuristen.nl, www.vaststellingsovereenkomstexpert.nl en www.vaststellingsovereenkomst.nl
o. uw persoonlijke adviesbehoefte

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij (mogelijk) voor:

a. Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
b. Het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomsten;
c. Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben, passen we de website hierop aan;
d. Het communiceren met onze relaties;
e. Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen;
f. Een zo aangenaam mogelijke online ervaring, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website. Raadpleeg www.fhjuristen.nl, www.vaststellingsovereenkomstexpert.nl en www.vaststellingsovereenkomst.nl voor meer informatie.

Wij verzamelen enkel informatie die vrijwillig wordt verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie mee te delen. Indien u ons echter niet van de informatie voorziet die (wettelijk) noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet kunnen verstrekken.

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Frederik Hendrik Juristen verhuurt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frederik Hendrik Juristen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Frederik Hendrik Juristen verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

a. werknemers van Frederik Hendrik Juristen die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
b. bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken ondersteunen;
c. elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
d. officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

Beveiliging gegevens

Frederik Hendrik Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door te mailen naar finance@fhjuristen.nl.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Frederik Hendrik Juristen, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
Frederik Hendrik Juristen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Frederik Hendrik Juristen kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Frederik Hendrik Juristen. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Frederik Hendrik Juristen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met finance@fhjuristen.nl.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via finance@fhjuristen.nl  

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

  • Je wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken
  • Je wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
  • Je wilt persoonsgegevens laten verwijderen
  • Je wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
  • Je wilt bezwaar maken

    Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies 

De websites www.fhjuristen.nl, www.vaststellingsovereenkomstexpert.nl en www.vaststellingsovereenkomst.nl maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.  

Uitschakelen en verwijderen: Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Wijzigingen 

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren. 

Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op via: finance@fhjuristen.nl